Boeken en documenten

Bekijk onze collectie Boeken en Documenten

Binnen de doelstellingen van PACE neemt het verspreiden van kennis over West-Papua een belangrijke plaats in.

 

Behalve het publiceren van door ons zelf verzamelde gegevens, is het ook uitdrukkelijk de bedoeling de bezoeker van deze site kennis te laten nemen van de op schrift gestelde bevindingen van andere specialisten.

Om die reden is PACE begonnen met inventariseren en digitaliseren van gedrukte werken die betrekking hebben op West Papua.

Verantwoording

De site van PACE biedt toegang tot diverse publicaties, documenten, beeldmateriaal en geluidsfragmenten die de stichting Papua Erfgoed onder licentie van rechthebbende(n) voor u digitaal toegankelijk heeft gemaakt.

In sommige gevallen zijn wij, ondanks gedegen inspanningen en betrachtte zorgvuldigheid, er niet in geslaagd de houders van het auteursrecht (naar tijd en/of plaats) te traceren.
Dit laat onverlet dat alle toegankelijk gemaakte werken onverminderd auteursrechtelijke bescherming genieten krachtens de bepalingen van de Nederlandse Auteurswet 1912.

Bekijk onze collectie Boeken en Documenten