Subsidie tweede fase digitalisering bibliotheek

In januari 2009 kon PACE al starten met digitaliseren van onze bibliotheek. De eerste fase (boeken en documenten tot 1950) wordt met de subsidie van Metamorfoze gerealiseerd. Voor de tweede fase (1950-1962) is een aanvraag neergelegd bij de projectlijn Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS. Werd deze begin dit jaar nog afgewezen, bij de heraanvraag hiervoor (ingediend eind maart 2009) zijn wel fondsen beschikbaar gesteld. PACE ontvangt € 78.000 voor het digitaliseren van documenten uit de na-oorlogse periode. Dit betreft niet alleen bestuursrapportages, allerhandeMetamorfoze voorlichtingsmateriaal, maar ook bijvoorbeeld het archief van de stichting 'Door de Eeuwen Heen Trouw', voor zover het Nederlands Nieuw-Guinea (de huidige Indonesische provincie Papua) betreft. 

Collectie gescand en gedigitaliseerd
In beide gevallen wordt gewerkt volgens de richtlijnen opgezet voor het Metamorfoze-programma. Metamorfoze een beschadigd boekis een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek voor het bevorderen van het behoud en beheer van archieven en papieren collecties in Nederland. Het gaat hierbij om unieke collecties boeken en documenten. In het kader van het project worden de collecties tegenwoordig gescand en gedigitaliseerd (in het verleden ging dit met fotografie en microfiche). Bijkomend voordeel is dat het materiaal dan ook digitaal (bijvoorbeeld via een website) ontsloten kan worden.
 

Collectie voor behoud naar depot
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt beschadigde documentensamengewerkt met GMS uit Alblasserdam voor het scannen en digitaliseren en Restauratie-Atelier Helmond voor het ontzuren en, waar nodig, restaureren van het materiaal, zoals in eerdere berichtgeving al is aangegeven. Aan het einde van het project zullen de boeken en documenten in depot geplaatst worden om het behoud van de collectie voor langere tijd zeker te stellen. Hiervoor wordt het beheer van de collectie ondergebracht bij de nieuw opgerichte stichting Collectie PACE.
 

Vrijwilligers zorgen voor ontsluiting
Het project wordt vrijwel geheel buitenshuis uitgevoerd. Vrijwilligers van de boeken in boekenkast stichting zullen nog wel zorg dragen voor een gedegen inventarisatie van de boeken en documenten, zodat een ontsluiting via de website snel kan plaatsvinden. Het materiaal zal – voorzover de stichting beschikt over licenties van de werken of waar de werken voorzien zijn van een creative commons licentie – direct op de website in te zien zijn als pdf-document. Het overige materiaal zal in de bibliotheek van de stichting en in de toekomst bij samenwerkende instellingen in te zien zijn.

Zie ook oude artikel: Digitalisering bibliotheek kan beginnen