Geschiedenis

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Oceanië Studies spraken eind 1999 tijdens een studiedag de vrees uit dat het Papua erfgoed in de Nederlandse volkenkundige musea door overheidsbezuinigingen verloren zou gaan.

Er werd een commissie ingesteld, die tot taak had te onderzoeken of Papua's erfgoed in Nederland "bedreigd" werd, en of – op termijn - delen van dit erfgoed in aanmerking zouden kunnen komen voor teruggave aan Papua.

De conclusie van de commissie was dat de bedreiging door bezuiniging verwaarloosbaar was.

Wel bleek dat er in Papua zelf een grote belangstelling bestond voor het materiaal, terwijl men zelf lokaal geen toegang had tot enige collecties van betekenis, en dat het materiaal in Nederland zelf in veel opzichten slecht toegankelijk was (met name het audiovisuele materiaal) en verdeeld over veel verschillende instellingen.

Door de historische betrokkenheid bij voormalig "Nederlandsch Nieuw-Guinea" is in Nederland een enorme rijkdom aan voorwerpen, foto's, films en documenten bewaard gebleven. Dit culturele erfgoed van de Papua's kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de vele culturele identiteiten die Papua rijk is.

De commissie beval aan na te gaan of en hoe materiaal uit Nederlandse collecties op termijn naar Papua gerepatrieerd kon worden.

Op korte termijn kon zowel voor Papua als Nederland een toegang tot het materiaal geschapen worden via het internet.

Stichting Papua Erfgoed, PACE, komt voort uit het werk van deze commissie. Zij kreeg bij haar oprichting steun vanuit academische hoek, via het Van Baal Instituut te Leiden en het Centre for Pacific and Asian Studies te Nijmegen, vanuit de Papua-gemeenschap in Nederland en tevens vanuit oud- Nieuw-Guinea-gangers van bestuur, zending, missie.

Tesamen vormen zij een gepassioneerde, betrokken en kennisrijke groep. Ook de Nederlandse volkenkundige musea en aanverwante instellingen toonden al snel belangstelling voor het initiatief.

Stichting Papua Erfgoed is opgericht om de adviezen van de commissie te verwezenlijken en is gestart met het behoud en beheer van het in Nederland aanwezige culturele erfgoed uit Papua.

Ontsluiting van het Papua-erfgoed

Vanaf 2001 heeft PACE een infrastructuur opgezet voor de ontsluiting van het Papua-erfgoed in Nederland en heeft zij onderscheidende waarde en unieke positie ontwikkeld.


De stichting stelt zich ten doel in samenwerking met musea en particulieren Papua's culturele erfgoed in Nederland te inventariseren, te beschermen en te beheren.

De in Nederland aanwezige collecties worden via deze website toegankelijk gemaakt. Geschonken collecties worden volgens museale maatstaven beheerd. 

Met musea en aanverwante instellingen in Papua wordt gewerkt aan versterking van de museale infrastructuur aldaar.

Zodra de economische en politieke situatie dat toelaat, zullen de geschonken collecties naar Papua worden gerepatrieerd.

PACE streeft naar een positie als centrale vraagbaak voor kennis en informatie over Papua's culturele erfgoed.

Zij zal zich naast bovengenoemde activiteiten daarom ook bezighouden met het doen van onderzoek en het opzetten van educatieve projecten.